SWISSNESS 2014

Miesto a čas
9. december 2014
Priestory Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Hlavná téma
Dnešok pre zajtrajšok
Inovatívne prístupy a riešenia pre našu budúcnosť

www.swissness.sk

Slovensko stojí na pokraji zásadnej demografickej zmeny. Do roku 2050 bude tretina jeho populácie staršia ako 65 rokov. Politiky týkajúce sa podnikania, vzdelávania, zdravotníctva a ďalších oblastí však na túto výzvu ešte nie sú pripravené. Inovatívne prístupy, ktoré by pomohli formovať našu spoločnosť, aby dokázala splniť najdôležitejšie ciele, sú preto nevyhnutné.

Ľudí so šedinami už nemôžeme považovať za „starých“, pretože je isté, že v spoločnosti budú musieť zohrávať stále aktívnejšiu úlohu. Slovensko, rovnako ako Švajčiarsko a ďalšie štáty EÚ ešte neodhalili ich potenciál, ktorý môže pomôcť pri budovaní „striebornej“ ekonomiky, teda pracovného prostredia, do ktorého sú zapojené stále širšie vekové skupiny.

Cieľ sympózia:

  • Cieľom nášho sympózia je podporiť dialóg a výmenu inovatívnych nápadov a osvedčených postupov medzi zainteresovanými stranami zo Slovenska a Švajčiarska. Usilujeme o inovatívne prístupy, ktoré dokážu zblížiť mladé, začínajúce startupy so skúsenou pracovnou silou.
  • Chceme vytvoriť platformu na diskusiu o základných hodnotách trvalo udržateľného rozvoja, perspektívnych inovatívnych konceptoch a efektívnych riešeniach.
  • Chceme predstaviť najmodernejšie inovatívne postupy a diskutovať o zásadných faktoroch úspechu sociálnych podnikov.

Naše sympózium chce osloviť kompetentných politických predstaviteľov - popredné osobnosti vo Švajčiarsku aj na Slovensku. Politikov, predstaviteľov vlády a jednotlivých ministerstiev, akademickú a vedeckú obec, popredné think-tanky, vedcov a podnikateľov.

Sympózium sa uskutoční pri príležitosti samitu krajín Vyšehradskej štvorky (V4) s účasťou prezidenta Švajčiarskej konfederácie. 
Vláda Slovenskej republiky si ako jednu zo  svojich najvyšších priorít stanovila prilákať a podporovať projekty a investície s vysokou pridanou hodnotou, s osobitným dôrazom na oblasť výskumu, vývoja a inovácií, ktorá je kľúčová pre rozvoj znalostnej ekonomiky.

Hlavné výzvy, pred ktorými Slovensko v súčasnosti stojí a Švajčiarsko vnímame ako inšpiráciu:

  • Zamestnanie: Pracovné prostredie nie je prispôsobené pre rozličné vekové skupiny, preto musíme starším ľuďom umožniť, aby ostali ekonomicky aktívni.
  • Vzdelávanie: Nielen mladí ľudia potrebujú získavať pokročilé zručnosti a schopnosti. Ďalšie vzdelávanie sa však podceňuje a mnohí zamestnávatelia považujú vzdelávanie zamestnancov starších ako 50 rokov za zbytočný luxus. Je potrebné vymieňať si poznatky, ako zosúladiť znalosti mladších a starších generácií.
  • Zdravotníctvo: Stredná dĺžka života je 72-79 rokov, ale priemerný počet rokov prežitých v zdraví je na Slovensku len 52, najmenej v celej EÚ.  Táto situácia si vyžaduje zvýšenú pozornosť zo strany jednotlivcov aj zdravotníckeho systému.
  • Postoj: Produktívny vek sa bude posúvať a tomu sa musia prispôsobiť aj postoje obyvateľstva. Bude nevyhnutné podporovať aktívny prístup k životu v mladších rokoch a zmenu návykov v rámci generácií.

HSSR
Michalská 12
811 01 Bratislava
Tel: +421 903 476 538
Email: hssr@hssr.sk
Email: brendzova@hssr.sk

Partneri

HST SEC handelskammer schweiz mitteleuropa switzerland global enterprise switzerland get natural

Členovia

Emil Frey Group Bystronic Czech Republic s.r.o. AP soft, s.r.o. gooseberry, s.r.o.