Fact sheet - Slovensko

1.  Základné údaje o Slovensku

 • 5,4 mil. obyvateľov
 • Plocha 49 036 km² 
 • Člen EU, OECD, NATO a WTO
 • Európska mena EUR zavedená od 01.01.2009
 • Člen Schengenského  priestoru od 21.12.2007


 2. Dane

 • Sadzba dani z príjmov právnických osôb vo výške 22% a fyzických osôb vo výške 19% alebo 25% (v závislosti od príjmu).
 • Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia podpísané s 65 krajinami, vrátane Nemecka, Švajčiarska, Francúzska, Česka, Veľkej Británie, USA, Ruska, Kanady, Japonska, Číny.
 • DPH sadzba vo výške 20% (znížená sadzba 10% pre vybrané tovary).
 • Žiadna daň z prevodu a prechodu nehnuteľností.
 • Žiadna daň z dedičstva a darovania.
 • Žiadne zdaňovanie dividend (pre rezidentov sa zaviedol osobitný odvod pre zdravotné poistenie).


 3. Podnikanie

 • Zahraničné spoločnosti a osoby môžu nadobudnúť 100% podielov na slovenských spoločnostiach.
 • Žiadna povinná účasť lokálnych zástupcov vo vedení spoločnosti.
 • Právne formy: Spoločnosť s ručením obmedzeným (preferované), akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť.
 • Organizačné zložky zahraničných osôb zriadené na Slovensku nemajú právnu subjektivitu.
 • Európske právne formy sú akceptované (Societas Europaea (SE) a Európske zoskupenie hospodárskych záujmov).
 • Živnostenské alebo iné povolenia je potrebné získať pred zahájením činnosti.
 • Spoločnosť nadobúda právnu subjektivitu jej zápisom do Obchodného registra.
 • Proces založenia spoločnosti trvá cca. 4 týždne, v závislosti od povahy činnosti.


4.  Nehnuteľnosti

 • Vlastnícke právo sa verejne zapisuje a registruje (v katastri nehnuteľností). Zapísané vlastnícke právo môže byť však vyvrátené a zrušené súdnym rozhodnutím v prípade sporov. Z toho dôvodu sa odporúča preverenie vlastníckeho práva pred nadobúdaním nehnuteľnosti.
 • Rovnako lokálne ako aj zahraničné osoby môžu nadobúdať nehnuteľnosti. Nadobúdanie lesných a agrárnych pozemkov za hranicami obce/mesta je však regulované a právne obmedzené. Lokálne spoločnosti môžu tieto nehnuteľnosti nadobudnúť.
 • Územné plánovanie určuje parametre a podmienky stavebných projektov a môže tieto obmedziť.
 • Financovanie nadobúdania nehnuteľností môže byť efektívne zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti.

 

5. Duševné vlastníctvo

 • Duševné vlastníctvo sa na Slovensku chráni podľa štandardov EU a medzinárodných pravidiel.
 • Slovensko je členom Parížskeho Dohovoru (1883), Madridského Dohovoru a Madridského Protokolu, dojednania TRIP a iných medzinárodných dohovorov a konvencií v oblasti ochrany duševného vlastníctva.
 • Podľa lokálneho zákonodarstva môžu byť autormi len fyzické osoby, ktoré požívajú ochranu svojich autorských práv. Z toho dôvodu sú zmluvné záväzky s autormi významné.


6. Rôzne

 • Slovensko je parlamentná demokracia. Voľby do jednokomorového parlamentu sa uskutočňujú každé štyri roky. Priame voľby prezidenta sa uskutočňujú každých päť rokov.
 • Hlavné mesto Bratislava je prístupná z Viedne po diaľnici po cca. 60 km.
 • Investičná pomoc je prístupná a investori sa môžu obrátiť najskôr na štátnu agentúru  SARIO (www.sario.sk).

HSSR
Michalská 12
811 01 Bratislava
Tel: +421 903 476 538
Email: hssr@hssr.sk
Email: brendzova@hssr.sk

Partneri

HST SEC handelskammer schweiz mitteleuropa switzerland global enterprise switzerland get natural

Členovia

Emil Frey Group Bystronic Czech Republic s.r.o. AP soft, s.r.o. gooseberry, s.r.o.
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.