Štatút

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

§ 1. Názov, sídlo a registrácia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Názov občianskeho združenia znie: HSSR Švajčiarsko – Slovenská obchodná komora (HSSR Handelskammer Schweiz – Slowakische Republik); (ďalej len „Obchodná komora“).

Obchodná komora  je občianske združenie, ktoré bolo založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v Slovenskej republike (ďalej len „SR).  

Sídlo Obchodnej komory je   Michalská 12, 811 01 Bratislava. Obchodná komora môže zriadiť ďalšie obchodné miesta.

§ 2. Účel

Účelom Obchodnej komory je podpora  švajčiarsko-slovenských obchodných, priemyselných a hospodárskych záujmov s dôrazom na  plánovanie a uľahčovanie obchodných a hospodárskych vzťahov medzi Švajčiarskom a SR. Dodržiava pri tom princíp vzájomnosti.
Pre naplnenie tohto cieľa udržiava Obchodná komora priebežne vzťahy so švajčiarskymi a slovenskými priemyselnými a obchodnými podnikmi, ako aj úradmi, hospodárskymi združeniami a inými inštitúciami a tiež so zaujímavými osobnosťami.

Obchodná komora poskytuje informácie o slovensko-švajčiarskych hospodárskych vzťahoch a tiež o  činnostiach, ktoré s nimi súvisia.

Môže vydávať časopis alebo iné predpisy (uverejnenia). Táto činnosť je pre členov bezplatná. Pre nečlenov je možné zaviesť primeraný poplatok. Obchodná komora môže prevziať  zastúpenie švajčiarskych firiem na výstavách, spracovať pre nich rešerše, prieskum trhu, ale samotná Obchodná komora nevykonáva obchodnú, alebo priemyselnú činnosť.  

§ 3. Ručenie a zverejňovanie údajov Obchodnej komory

Obchodná komora zodpovedá za svoje záväzky len do výšky vlastného majetku.  Akákoľvek zodpovednosť Obchodnej komory za jej jednotlivých členov je vylúčená.

Činnosť obchodnej komory má charakter verejný  a spoločenský.

Transparentnosť akejkoľvek činnosti Obchodnej komory sa realizuje  pravidelným písomným informovaním všetkých jej členov.  

Na jednotlivé podujatia Obchodnej komory môžu byť pozvaní zástupcovia verejných médií.

Za účelom kompletnej realizácie činnosti zverejňovania informácií môže Obchodná komora vydávať časopis. O vydávaní časopisu rozhoduje predstavenstvo.

Obchodná komora môže používať podľa potreby aj iné verejné média (periodické publikácie, bulletiny, plagáty).

§ 4. Majetok – zásady hospodárenia

Majetok Obchodnej komory pozostáva z:

a)        členských príspevkov

b)        hnuteľného majetku

c)         darov od fyzických alebo právnických osôb

e)        finančných podpôr, darov a príspevkov

Majetok Obchodnej komory je spravovaný jej predstavenstvom. Finančné prostriedky a majetok Obchodnej komory môžu byť použité len v súlade s jej predmetom činnosti a úlohami, určenými v stanovách. Pri tom je treba dodržiavať zásady hospodárnosti. Jednotliví členovia nemajú nárok na majetok Obchodnej komory.

Finančné prostriedky Obchodnej komory sú uložené na bankovom účte,  ktorá má na území Slovenskej republiky všetky potrebné bankové povolenia.

Finančnými prostriedkami  hospodári   Obchodná komora  v zmysle schváleného rozpočtu na Generálnom zhromaždení  a to na každý rok samostatne.

§ 5. Obchodný rok

Obchodným a účtovným rokom je pre Obchodnú komoru kalendárny rok. Účtovníctvo sa uzatvára k 31.12. daného roka a je povinná odovzdať daňové priznanie do 30.3. nasledujúceho roka. Daňové priznanie podpisuje Prezident komory, resp. jeho štatutárny zástupca.

II. ČLENSTVO

§ 6. Členovia

Členom Obchodnej komory sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa podieľa alebo má záujem na obchodnom a hospodárskom styku medzi Švajčiarskom a SR.

§ 7. Čestní členovia

Čestné členstvo môže byť, na podnet Predstavenstva a po schválení Generálnym zhromaždením, udelené osobnostiam, ktoré sa výnimočným spôsobom zaslúžili v oblasti švajčiarsko-slovenských hospodárskych vzťahov alebo samotnej Obchodnej komory.

§ 8. Začiatok a ukončenie členstva

Členstvo sa začína prijatím.  Zánik členstva sa končí  vystúpením člena, smrťou, vylúčením člena alebo zánikom Obchodnej komory.  Záujem o členstvo zaeviduje Sekretariát Obchodnej komory a ich schválenie predkladá Predstavenstvu.  Predstavenstvo rozhoduje prijatí väčšinovým hlasovaním. Ak výsledok hlasovania je nerozhodný Prezident  má dva hlasy.  Vstup do Obchodnej komory vyjadruje  aj súhlas s jej stanovami. Zamietnutie požiadavky o prijatie nemusí byť odôvodnené.

§ 9. Hlasovacie a volebné právo

Každý člen je na Generálnom zhromaždení oprávnený hlasovať a voliť. Každý člen disponuje jedným hlasom.

Právnické osoby vykonávajú hlasovacie právo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Jeden člen nemôže zastupovať viac ako troch  členov. Zastúpenie vzniká prostredníctvom písomného udelenia plnej moci.

§ 10. Práva a povinnosti členov

Členovia majú vo všetkých účelu zodpovedajúcich záležitostiach nárok na bezplatné poradenstvo a podporu prostredníctvom sekretariátu. Tiež majú bezplatné právo na poskytnutie všetkých materiálov, ktoré Obchodná komora uverejnila. Za časovo náročné a špeciálne objednávky môže sekretariát požadovať poplatky a okrem toho náhradu výdavkov v hotovosti. Na príjem akýchkoľvek finančných prostriedkov vyhotoví riaditeľka sekretariátu príjmový pokladničný doklad.

Členovia sú povinní podporovať Obchodnú komoru v jej činnosti. Ďalej majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť ohľadom dôverných záležitostí Obchodnej komory.

§ 11. Členské poplatky

Členovia sú povinní platiť ročné poplatky. Tieto sa určujú na bežný rok prostredníctvom Generálneho zhromaždenia na podnet Predstavenstva. Členské poplatky sú splatné po vyzvaní k platbe prostredníctvom zaslanej faktúry a v zmysle náležitosti faktúr.

Generálne zhromaždenie  je oprávnené  každoročne prehodnotiť výšku členského príspevku a  podľa potreby ju nanovo stanoviť.

III. ORGANIZÁCIA

§ 12. Orgánmi Obchodnej komory sú:

  1. Generálne zhromaždenie;
  2. Predstavenstvo;

K Predstavenstvu je priradený  stály a ním určený sekretariát. Sekretariát vedie riaditeľ sekretariátu, ktorého volí Predstavenstvo. Riaditeľ sekretariátu nemusí byť členom Obchodnej komory.

Činnosť sekretariátu je samostatne definovaná v Zmluve medzi Riaditeľom sekretariátu a Obchodnej komory.

IV. GENERÁLNE ZHROMAŽDENIE

§ 13. Najvyšší orgán

Generálne zhromaždenie predstavuje najvyšší orgán Obchodnej komory, zasadá minimálne raz ročne a zvoláva  ho Predstavenstvo.

§ 14. Riadne generálne zhromaždenie

Riadne  generálne zhromaždenie sa koná jedenkrát ročne.

Prináleží mu predovšetkým:

  1. Schválenie výročnej správy,  správy o hospodárení, správy výročného zúčtovania a správy o kontrolnej činnosti, stanov a ich zmien;
  2. Odvolanie alebo znovu vymenovanie  členov Predstavenstva;
  3. Schválenie rozpočtu a stanovenie ročných poplatkov;
  4. rozhoduje  o zlúčení s iným občianskym združením
  5. rozhoduje o zrušení Obchodnej komory dobrovoľným rozpustením;
  6. rozhoduje o iných otázkach, ktoré sú dôležité pre činnosť Obchodnej komory v rámci týchto stanov, a ktoré nespadajú do oblasti činnosti iných orgánov Obchodnej komory.

Členovia  môžu prijímať rozhodnutia aj mimo Generálneho zhromaždenia. Návrh uznesenia predkladá členom na vyjadrenie Predstavenstvo, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia  zasielajú na adresu sídla Obchodnej komory. Ak sa člen v tejto lehote nevyjadrí, platí, že nesúhlasí. Predstavenstvo  potom oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom.

§ 15. Mimoriadne generálne zhromaždenie

Mimoriadne Generálne zhromaždenie je možné zvolať podľa potreby, a to prostredníctvom Predstavenstva. Predstavenstvo ho musí zvolať, ak o jeho zvolanie požiada 1/5 všetkých členov, pričom takáto žiadosť musí byť písomná a odôvodnená.

§ 16. Zvolanie

Pozvánky na Generálne zhromaždenie sa zasielajú písomne. Musia byť odoslané najneskôr 20 dní pred konaním zhromaždenia.

Pozvánka má obsahovať program Generálneho zhromaždenia. V prípade, že sa majú prejednávať zmeny stanov je potrebné, aby bolo navrhované znenie tiež pripojené k pozvánke.

§ 17. Priebeh

Generálnemu zhromaždeniu predsedá prezident alebo jeho zástupca.

Každé riadne zvolané Generálne zhromaždenie je uznášaniaschopné. Uznášať sa možno len  o záležitostiach, ktoré boli  uvedené v programe pozvánky Generálneho zhromaždenia. Pokiaľ stanovy alebo zákon nepredpisuje inak, na prijatie uznesenia je potrebná jednoduchá väčšina prítomných. V prípade, rovnosti hlasov, rozhoduje hlas prezidenta alebo jeho zástupcu.

Generálne zhromaždenie môže rozhodnúť o tajnom hlasovaní.

V. PREDSTAVENSTVO

§ 18. Úlohy

Traja členovia predstavenstva, t. j.  prezident, prvý viceprezident a druhý viceprezident tvoria výkonné predstavenstvo. Prezident predstavenstva je zároveň prezidentom Obchodnej komory.

Predstavenstvo riadi činnosť Obchodnej komory a volí a odvoláva spomedzi seba výkonné predstavenstvo.

Funkčné obdobie každého člena predstavenstva je 3-ročné pričom je možná opätovná voľba za člena predstavenstva  na ďalšie nové 3-ročné funkčné obdobie, a to aj opakovane.

Predstavenstvo vykonáva uznesenia Generálneho zhromaždenia a stará sa o dozor nad sekretariátom a ostatnými zriadenými orgánmi Obchodnej komory a pripravuje potrebné materiály.

Výkonné predstavenstvo zodpovedá za čerpanie finančných prostriedkov v zmysle jednotlivých kapitol schváleného rozpočtu v súlade s ročným plánom  činnosti Obchodnej komory. Prezident Obchodnej komory podpisuje účtovné doklady, nariaďuje SC a kontroluje výdavky Sekretariátu.  

Predstavenstvo môže vypracovať svoj obchodný poriadok, ktorý ale musí schváliť Generálne zhromaždenie.

§ 19. Zloženie

Predstavenstvo pozostáva z maximálne 10 členov, vrátane členov výkonného predstavenstva.

Pri obsadzovaní mandátov predstavenstva sa podľa možností berú do úvahy odvetvia – obchodu, priemyslu, hospodárstva a služieb, ako aj pôvod členov.

Činnosť členov predstavenstva je bezplatná. Znovuzvolenie je prípustné, v prípade, že má daný člen vek do 70 rokov (vrátane). V prípade ukončenia členstva člena, počas trvania jeho činnosti  v predstavenstve, je možné predstavenstvo doplniť jednotlivou voľbou. Táto voľba sa predloží na najbližšom nasledujúcom rokovaní Generálneho zhromaždenia.

V prípade, že členovia Predstavenstva prestanú byť činní v odbore pôsobnosti, ktorý bol pre ich voľbu smerodajný, vrátia  svoj mandát.

§ 20.  Čestný prezident 

Člen predstavenstva Komory Švajčiarsko Strednej Európy (ďalej len ako „SEC“) môže byť ex officio čestným prezidentom Predstavenstva.

§ 21. Výbory

Za účelom objasňovania a vybavovania osobitných úloh môže predstavenstvo kreovať  výbory. Ich členmi sa môžu stať aj členovia Obchodnej komory, ktorí nie sú členovia Predstavenstva.

§ 22. Zasadanie predstavenstva, uznesenie

Zasadania Predstavenstva môže zvolať prezident alebo jeho zástupca. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak bolo riadne zvolané. Uznesenia sa prijímajú  jednoduchou väčšinou prítomných. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas prezidenta alebo jeho zástupcu.

Zo zasadnutia sa vyhotovujú zápisnice, ktoré podpisujú prezident alebo jeho zástupca.

§ 23. Spôsob konania

Za Obchodnú komoru koná samostatne Prezident  komory, v jeho neprítomnosti sú oprávnení konať   prvý viceprezident alebo druhý viceprezident, a to každý samostatne.  Účtovné doklady,  platby a úhrady podpisuje Prezident, resp. jeho štatutárny zástupca. Riaditeľ sekretariátu  je oprávnený vykonať finančné  operácie až na základe výslovného súhlasu.

VI. SEKRETARIÁT

§ 24. Riaditeľ sekretariátu

Za účelom vybavovania bežného chodu činnosti Obchodnej komory, je  Predstavenstvo oprávnené vytvoriť potrebnú infraštruktúru napr. zabezpečením výkonu riaditeľa sekretariátu. Pôsobnosť ako aj práva a povinnosti riaditeľa sekretariátu sa stanovia v separátnej zmluve v zmysle „OZ“.

VII. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

§ 25. Kontrolná činnosť

Výkonom  kontrolnej činnosti  Obchodnej komory  môže Generálne zhromaždenie poveriť vhodnú, profesionálnu  audítorskú spoločnosť.

Poverená audítorská spoločnosť vykonáva kontrolu ročnej uzávierky, stavu pokladne a účtovných kníh. Neustále je oprávnená požadovať účtovné podklady a doklady, a zisťovať stav pokladne. Výsledok kontroly podáva Predstavenstvu, za účelom jeho prezentácie Generálnemu  zhromaždeniu.

VIII. ZMENY

§ 26. Zmena stanov a zrušenie Obchodnej  komory

Zmena stanov vyžaduje prijatie  uznesenia 2/3 väčšiny prítomných – alebo zastúpených – členov na generálnom zhromaždení.

Zrušenie Obchodnej komory  sa môže uskutočniť len uznesením generálneho zhromaždenia, ktoré bolo zvolané na tento účel.

O zrušení je možné rozhodnúť len dvojtretinovou väčšinou prítomných hlasov. O použití majetku rozhoduje generálne zhromaždenie  jednoduchou väčšinou hlasov.

Obchodná komora  zaniká výmazom z registra združení, vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Obchodná komora môže zaniknúť z dôvodu zlúčenia s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.  

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

§ 27. Platnosť stanov

Tieto stanovy  sú platné a účinné registráciou združenia  Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Pokiaľ úpravy, týkajúce sa Obchodnej komory,  nie sú dohodnuté v týchto stanovách, riadia sa tieto podľa práva Slovenskej republiky.

Tieto stanovy  boli schválené na mimoriadnom generálnom zhromaždení konanom dňa 19.11.2012 a nahradzujú v plnom rozsahu pôvodné stanovy združenia registrované dňa 01.01.2011 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod reg. Č. VVS/1-900/90-36900, ktoré týmto strácajú svoju platnosť. Dodatok č. 1 k stanovám bol schválený na riadnom generálnom zhromaždení konanom dňa 20.02.2019.

 

V Bratislave, dňa 20.02.2019

HSSR
Michalská 12
811 01 Bratislava
Tel: +421 903 476 538
Email: hssr@hssr.sk
Email: brendzova@hssr.sk

Partneri

HST SEC handelskammer schweiz mitteleuropa switzerland global enterprise switzerland get natural

Členovia

Emil Frey Group Bystronic Czech Republic s.r.o. AP soft, s.r.o. gooseberry, s.r.o.
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.